Medela

Clario Battery Management Guide Oct 2011 Rev E

Guide

2 Pages

Clario CZ HU PL Hospodaření s baterií Akkumulátor lemerítése/feltöltése Stosowanie baterii Před prvním použitím Baterii před pruvním použitím kondicionujte (např. nové Clario nebo náhradní baterie): 1.	Baterii kompletně vybijte. Za tímto účelem zařízení vytáhněte ze zásuvky a zapn dokud se Clario samo nevypne. 2.	Baterii nabíjejte, dokud indikátor nabíjení (žluté světlo) nezhasne. 3.	Kroky 1 a 2 zopakujte podruhé => Clario je připraveno. Poznámka: Pokud je životnost (v pozici -80 kPa) z baterie menší než 50 minut, opakujte výšě uvedený postup až třikrát (viz průběh testu «Test baterie»). Pokud je to možné, provádějte postup nabíjení teprve tehdy, když je baterie téměř vybitá (jakmile bliká indikátor nabíjení baterie; zbývající doba provozu 10 min). Každých 60 - 90 dnů< opakujte bod 1 a 2, kompletně vybijte – nabijte. Aby se samovolné vybíjení omezilo na minimum, měly by být zařízení nebo baterie skladovány při teplotách pod 25°C (77°F). Test baterie Odpojit od síťového napájeni! Čerpadlo zapněte na maximum (-80 kPa/595 mmHg). => Když běží čerpadlo 50 minut nebo více = test proveden úspěšně. => Když běží čerpadlo méně než 50 minut = nabít + test. Az elsõ használat elõtt Kondicionálja az akkumulátort az elsõ használat elõtt (pl. új Clario vagy pótakkumulátor): 1.	Akkumulátort teljesen kisütni (le­me­ríteni). Ehhez a készüléket ki kell húzni i a hálózatból és be kell kapcsolni, amíg a Clario magától kikapcsol. 2.	Akkumulátort feltölteni, amíg a töltési jel (sárga fény) kialszik. 3.	Végezze el másodszor az 1 és 2 lépéseket => Clario készenléti állapotban. Megjegyzés: Amennyiben az üzemidõ (-80 kPa helyzetben) akkumulátorról kevesebb, mint 50 perc, ismételje meg a fenti műveleteket akár háromszor is (lásd «Akkumulátorteszt» tesztelési műveletsort). Lehetõleg csak akkor végezze el a töltést, amikor az akkumulátor majdnem üres (amint a töltöttségi szint kijelzõje villog; maradék üzemidõ 10 perc). 1 és 2 pontot 60 - 90 naponta meg kell ismételni, azaz teljesen lemeríteni – feltölteni. Az önkisülés lehetõségének minimalizálása érdekében a készüléket ill. az akkumulátorokat 25°C (77°F) alatti hõmérséklet alatt célszerű tárolni. Akkumulátorteszt Hálózati csatlakozót kihúzni! Kapcsolja be a szívót maximumra beállítva (-80 kPa/595 mmHg). => Ha a szívó 50 percig vagy annál tovább működik = a teszt sikeres. => Ha a szívó kevesebb, mint 50 percig fut = feltölteni + tesztelni. Przed pierwszym użyciem Baterię sformatować przed pierwszym uźyiem (np. nowy Clario wzgl. nowa bateria): 1.	Baterię całkowicie rozładować. W tym celu urządzenie wyłączyć z sieci i włączyć aż do wyłączenia Clario. 2.	Baterię ładować aż do zgaśnięcia wskazania ładowania (żółta dioda). 3.	Kroki 1 i 2 powtórzyć drugi raz => Clario jest gotowy. Uwaga! Jeśli czas pracy z baterią (w położeniu -80 kPa) jest krótszy niż 50 min., opisany proces powtórzyć do trzech razy (patrz przebieg testu «Test baterii»). W miarę możliwości ładować dopiero wtedy, gdy bateria jest prawie pusta (wskazanie ładowania baterii miga; pozostały czas pracy 10 min.). Co 60 - 90 dni powtarzać czynności opisane w punkcie 1 i 2, całkowicie rozładować i naładować. Aby nie dopuścić do samorozładowania, urządzenie lub baterię przechowywać w temperaturze poniżej 25°C (77°F). Test baterii Wyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazdka! Pompę przełączyć na zakres maksymalny (-80 kPa/595 mmHg). => Jeśli pompa pracuje 50 min. lub dłużej, test został zaliczony. => Jeśli pompa pracuje krócej niż 50 min., przeprowadzić ładowanie i test.
File Type: PDF
File Size: 139 KB
File Name: 177.0097_Clario_battery_management_EN_FR_ES_CS_HU_PL.pdf

By clicking Download you are confirming this is the correct document for your purposes
and that you agree to our Terms & Conditions